Privacybeleid

Privacybeleid

Inleiding

Dit privacybeleid ziet op de door Marxman Advocaten B.V. aangeboden dienstverlening via de website www.avgscan.nl. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe Marxman Advocaten B.V. omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. In het privacybeleid wordt onder meer beschreven welke (categorieën van) persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke  categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over Marxman Advocaten B.V.

Marxman Advocaten B.V. is statutair gevestigd te Amersfoort en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 32083052 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hierna wordt Marxman Advocaten B.V. aangeduid als “Marxman Advocaten“. Voor vragen over het privacybeleid is Marxman Advocaten bereikbaar op werkdagen vanaf 08.30 uur tot 17.30 uur op telefoonnummer 0334508000. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is privacyscan@marxman.nl.

Verwerkingen van persoonsgegevens

Bestellen van een product en toezending van een factuur

Het is mogelijk om via de website één of meerdere zogenoemde privacyscans aan te schaffen. Voor meer informatie over deze producten en bijbehorende dienstverlening wordt verwezen naar de betreffende productpagina’s. Indien u besluit over te gaan tot aanschaf van een product voor uw organisatie, worden daarbij persoonsgegevens verwerkt. Het verwerken van deze persoonsgegevens is nodig om de bestelling te kunnen verwerken en administratief af te kunnen handelen (door middel van toezending van een factuur vanuit Marxman Advocaten). Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Marxman Advocaten en de organisatie waar u werkt. Dit belang is gelegen in het feit dat Marxman Advocaten en de organisatie waar u werkt op deze manier een overeenkomst met elkaar kunnen sluiten en kunnen voldoen aan de administratieplicht. In het geval u een product aanschaft voor uzelf of voor uw éénmanszaak, dan is verwerking toegestaan omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u te sluiten overeenkomst.

Voor het kunnen afrekenen van de privacyscans maakt Marxman Advocaten gebruik van de diensten van een betaaldienstverlener (Mollie). Ter uitvoering van de betreffende diensten kan Marxman Advocaten daarom juridisch gezien persoonsgegevens delen met Mollie. In de praktijk betekent dit dat Mollie zelfstandig persoonsgegevens vraagt, registreert en opslaat. Voor een gedetailleerde uitleg daarover wordt verwezen naar de privacyverklaring van Mollie. Deze is te vinden op: https://www.mollie.com/nl/privacy

Invullen van een privacyscan, toezending en bespreking van het adviesrapport

De privacyscans kunt u uitvoeren via onze website. Iedere privacyscan bevat diverse in te vullen vragen. Op basis van de ingevulde antwoorden ontvangt u binnen twee werkdagen een adviesrapport. Voor het kunnen toezenden van het adviesrapport is het verplicht dat u een aantal persoonsgegevens invult (voornaam, achternaam, e-mailadres, bedrijfsnaam en telefoonnummer). De gevraagde  persoonsgegevens worden in de eerste plaats gebruikt om deze op kunnen nemen in het adviesrapport. Ook worden de persoonsgegevens gebruikt om u het adviesrapport per e-mail aan u toe te zenden. Marxman Advocaten ontvangt eveneens een kopie van het adviesrapport.

De door u ingevulde persoonsgegevens worden ook gebruikt om met u telefonisch contact op te nemen. In het betreffende telefoongesprek wordt het adviesrapport met u besproken. Daarnaast nemen wij contact op om na te gaan of wij u of uw organisatie nog verder van dienst kunnen zijn op het gebied van privacy & dataprotectie. Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Marxman Advocaten en van de organisatie waar u werkt. Dit belang is gelegen in het feit dat uw organisatie daarmee een toelichting krijgt op het adviesrapport. Daarnaast is het belang gelegen in het commerciële belang van Marxman Advocaten om te na gaan of wij u of uw organisatie nog verder van dienst te kunnen zijn.

De persoonsgegevens worden verwijderd zodra wij contact met u hebben opgenomen, dan wel uiterlijk zes maanden na het uitvoeren van de privacyscan.

Uitvoering van een demo

Het is mogelijk om via de website een demo van de All-round Privacyscan uit te voeren. Deze demo is gratis beschikbaar. De demo bevat 3 vragen en u ontvangt per e-mail automatisch een adviesrapport op basis van de ingevulde antwoorden. Voor het kunnen uitvoeren van deze demo is het verplicht dat u een aantal persoonsgegevens invult (voornaam, achternaam, e-mailadres, bedrijfsnaam, functie en telefoonnummer). Als deze persoonsgegevens niet worden verstrekt, dan kan de demo niet worden uitgevoerd. De gevraagde  persoonsgegevens worden in de eerste plaats gebruikt, zodat deze opgenomen kunnen worden in het adviesrapport. Ook worden de persoonsgegevens gebruikt om u het adviesrapport per e-mail toe te zenden. Marxman Advocaten ontvangt eveneens een kopie van het adviesrapport.

De door u ingevulde persoonsgegevens worden ook gebruikt om met u contact op te nemen voor commerciële doeleinden. In het bijzonder nemen wij contact op om na te gaan of wij u nog verder van dienst kunnen zijn op het gebied van privacy & dataprotectie.

De hierboven beschreven verwerkingen zijn toegestaan, omdat u daarvoor voorafgaand aan het uitvoeren van de demo toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan).

De persoonsgegevens worden verwijderd zodra wij contact met u hebben opgenomen, dan wel uiterlijk zes maanden na het uitvoeren van de demo.

Bewaartermijn

Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen, dan bewaart Marxman Advocaten de persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookies

Op de website www.avgscan.nl wordt enkel gebruik gemaakt van functionele cookies. Zonder deze functionele cookies werkt bijvoorbeeld het webwinkelwagentje van de website niet. Er wordt geen gebruik gemaakt van analytische cookies of tracking cookies.

Beveiliging

Marxman Advocaten heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Zo is de website www.avgscan.nl onder meer beveiligd met een zogenoemd SSL-certificaat. Verzending van persoonsgegevens vindt dus via een beveiligde verbinding plaats. Daarnaast worden e-mails verzonden door e-mailservers die STARTTLS ondersteunen. Daardoor is het mogelijk dat met uw ontvangende e-mailservers (indien deze dit ondersteunen) een beveiligde verbinding wordt opgezet.

Bewerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Marxman Advocaten worden verwerkt door zogenoemde bewerkers en subbewerkers. Denk aan het hostingbedrijf dat de website www.avgscan.nl host en het bedrijf dat zorgt voor het verzenden van de automatische (bevestigings)e-mails. De bewerkers en subbewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Marxman Advocaten en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden (met uitzondering van de zojuist genoemde bewerkers en subbewerkers) niet verstrekt aan andere partijen, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Uw privacyrechten

Op basis van de AVG heeft u een aantal rechten. Zo heeft u het recht om Marxman Advocaten te verzoeken om inzage (artikel 15 AVG) van en rectificatie (artikel 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (artikel 17 AVG). Ook heeft u het recht om Marxman Advocaten te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (artikel 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook het recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG) en het recht van bezwaar (artikel 21 AVG).

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. Dat is namelijk niet altijd het geval. Voor meer informatie wordt verwezen naar: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen

Als u van een of meer van de genoemde rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact met Marxman Advocaten opnemen via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige versie van het privacybeleid is het laatst gewijzigd op 14 mei 2019.